زمین پاک، سبزپرداز
اتصال قبض به واحد و مقایسه مصرف انرژی
استعلام و دریافت قبوض
سین، مثل سبزپرداز
فعالسازی قبض پیامکی در سبزپرداز