مقایسه مصرف انرژی در سبزپرداز

با سبزپرداز، مصرف انرژی خود را با دیگران در منطقه مقایسه کنید
مقایسه مصرف انرژی در سبزپرداز

مقایسه مصرف انرژی

کاربر می‌تواند یک ساختمان را با مشخصات آن نظیر: زیربنا، تعداد اتاق‌ها، تعداد ساکنین و موقعیت جغرافیایی در سبزپرداز معرفی نماید. پس از ایجاد ساختمان، کاربر می‌تواند قبوضی که منحصر به آن ساختمان است در سبزپرداز معرفی نماید. با توجه به داده‌های کاربرانی که در آن منطقه جغرافیایی ساختمان خود را در سبزپرداز معرفی کرده‌اند، مقایسه‌ای انجام شده و میزان مصرف انرژی نسبت به دیگر افراد منطقه به کاربر گزارش داده می‌شود.

در این حالت کاربر میزان مصرف انرژی خود را نسبت به دیگران در منطقه مشاهده می‌کند. هر چه تعداد کاربران سبزپرداز افزایش یابد، مقایسه مصرف انرژی آن‌ها دقیق‌تر محاسبه می‌شود.

این مقایسه مصرف انرژی می تواند به ازای هر واحد مستقل در یک ساختمان و یا به طور کلی برای خود ساختمان باشد. قبوض مشاع توسط مدیر ساختمان تعریف شده و با تعریف پارامترهای لازم به ازای هر واحد، همه واحدها می توانند مقایسه مصرف انرژی ساختمان خود نسبت به دیگران در منطقه را مشاهده کنند.

مقایسه مصرف انرژی در سبزپرداز