سین، مثل سبزپرداز

ضمن تبریک سال 1398 و با آرزویی سرشار از موفقیت برای شما به سراغ سال جدید میرویم. بسیار خرسندیم که طی سال‌های گذشته در کنار ما بودید. ما افتخار داریم در سالی که گذشت بیش از 200 هزار قبض توسط شما در سبزپرداز ثبت شد و بیش از 100 هزار قبض نیز از طریق سبزپرداز پرداخت شد در ادامه نیز بیش از 1000 ساختمان و بیش از 6000 واحد ساختمانی در سبزپرداز ثبت، حسابداری و مدیریت شد. در ضمن توانستیم در کنار هم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم. به امید اینکه در سال جدید هم بتوانیم در کنار هم به موفقیت‌های بیشتری برسیم.

به امید روزی که دیگر هیچ قبض کاغذی در کشور تولید و ارسال نشود و تمام قبوض از طرق الکترونیکی دریافت، مدیریت و پرداخت شوند و سبزپرداز سهمی از آن‌ها داشته باشد، تا هیچ درختی از زمین سبزمان برای تبدیل شدن به کاغذ بریده نشود.

این شعار ما نیست، بلکه هدف ماست