قوانین اداره آپارتمان – قسمت سوم

هزینه‌های مشترک در ساختمان

در هر ساختمانی هزینه های مشترکی وجود دارد که واحد های ساختمان در پرداخت این هزینه ها با هم شریک هستند،این هزینه ها برای حفظ و نگهداری ساختمان مصرف می شوند.

در صورتی که روشی برای تقسیم هزینه های ساختمان بین مالکین واحدها مشخص نشده باشد مالکان باید طبق قانونی که در ادامه توضیح می دهیم عمل کنند.

مخارجی که به میزان زیربنا ارتباط دارد باید بر اساس مالکیت هر واحد بر مقدار زیر بنا تقسیم شود،از قبیل آب،گاز،ایزگام پشت بام و …

مخارجی که به میزان زیربنا ارتباطی ندارد به صورت مساوی بین واحد ها تقسیم می گردد مثل هزینه های متصدی آسانسور،باغبان،سرایدار،نگهابان و ….

در صورتی که بر اساس اجاره نامه هزینه های ساختمان بر عهده مالک واحد باشد و مالک از پرداخت آن خودداری کند،بر اساس قانون مستاجر می تواند هزینه ها را پرداخت نماید و از مبلغ اجاره بهای پرداختی خود کم کند.

در صورتی که هر یک از مالکین واحد ها نسبت به سهم تعیین شده خود از هزینه ها معترض باشند می توانند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی به موضوع بنمایند، در صورت عدم رسیدگی یا رد اعتراض می توانند به مراجع صلاحیت دار قضایی مراجعه کنند.

هزینه های مشترک دو نوع هستند:

– هزینه های حفظ نگهداری و تعمیرات ساختمان،تاسیسات و تجهیزات مربوطه

– هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران ساختمان

مجمع عمومی ساختمان می تواند انجام امور حفظ نگهداری یا تعمیر قسمتی از ساختمان را به فرد یا افرادی از اعضای ساختمان در صورت موافقت باقی اعضای مجمع واگذار کند.

مدیر یا مدیران ساختمان می تواند با تصویب مجمع عمومی ساختمان می تواند مبالغی به عنوان تنخواه از دریافت کنند.