آماده دریافت کارت شناسایی برق باشید
آخرین وضعیت حذف قبض کاغذی برق
به امید پیروزی طبیعت
سیر پرداخت قبض از گذشته تا کنون
چگونه بعد از حذف قبض کاغذی برق، آن را دریافت کنیم؟