رئیس کل بیمه مرکزی: پرداخت حق بیمه اجباری حوادث طبیعی با قبض برق